26. května 2016

Španělské dny v Náchodě

Není pochyb, že nejlepší zkušenost z dobrovolnictví je potkávat lidi a navštěvovat různá místa. Tyto poslední měsíce mého EDS projektu byly plné výletů a jeden z nich se týkal účasti na akci o španělské kultuře v rozkošném malém městečku Náchodě.

Na začátku dubna se v organizaci Déčko Náchod – Královéhradecký kraj, město poblíž polských hranic – konala akce s názvem Španělské dny v Náchodě. Organizovala to Lucie Pavlíčková, učitelka španělštiny z Jiráskova gymnázia v Náchodě, a David Montes Vázquez, evropský dobrovolník z Déčka.

Déčko je organizací pro děti a mladé lidi, jeho hlavním cílem je pravidelně pořádat aktivity pro děti, mladé a pro rodiny. Také organizují letní kempy, akce přístupné všem místním, party, semináře a kulturní události typu Španělské dny, kde šlo o to, přiblížit španělskou a jihoamerickou kulturu náchodským. Velmi mě překvapila budova a také stupeň zapojení mladých lidí v tomto centru v Náchodě. To místo vypadá jako opravdu velký dům na vrcholku kopce obklopený zahradami a místy pro sportování, byl plný dětí a jejich rodičů. Můžete poznat, že svoji práci tu dělají dobře, protože někteří rodiče sem chodili jako děti a teď sem vodí svoje děti.

Naším úkolem jako španělských dobrovolníků na festivalu bylo prezentovat sebe, povídat o našich městech, naší motivaci pro cestu do České republiky, jak si to tu užíváme, a také popovídat si trochu ve španělštině s místními španělsky mluvícími, kterých bylo více, než se čekalo, protože mezi Čechy je Španělsko docela populární. Musím ale přiznat, že to bylo docela náročné s tolika různými přízvuky dohromady – byli jsme 4 dobrovolníci – z Galicie, Granady, Segovie a Murcie.

Lucka, hodně motivovaná učitelka španělštiny, nás pozvala do svých hodin do školy, abychom si popovídali se studenty. Využili jsme příležitost a mluvili také o Evropské dobrovolné službě a jejích výhodách a povzbuzovali jsme je, aby zkusili jet jako dobrovolníci do Španělska a zlepšili si tak svoje jazykové dovednosti.

Mezi jednotlivými hodinami jsme měli čas povídat si s Luckou o kulturních odlišnostech, na které jsme narazili, a ona nám zase vyprávěla o těch, na které narazila ona, když žila ve Španělsku. Je důležité zjistit, jak překvapivé může pro ostatní být něco, co je pro jiné úplně normální. Kromě toho jsem měla skvělou příležitost setkat se opět s ostatními dobrovolníky, povídat si s nimi ve chvílích volna, dozvědět se o jejich běžných dnech a jak to chodí v jejich organizacích, mohla jsem se s nimi potkat v malé kuchyňce, popovídat si při vaření, společně jíst a klábosit po jídle, což je španělská tradice, kterou tu všichni postrádáme. Měli jsme i čas vyrazit do přírody (užít si výhody začínajícího jara) a vyrazit na túru do Polska, ale neděste se, nejbližší polské město bylo jen 7 km od Náchoda.
Spanish days in Náchod

No doubt, the best of volunteering experience is to meet people and places. These last months my EVS is full of trips, and one of those was to participate in an event about Spanish culture in the cute and little town of Náchod

At the beginning of April the event called “Spanish Days” (Španělské dny v Náchodě) took place at Déčko, in Náchod - Hradec Králové Region, so close to the border with Poland. It was organized by Lucie Pavlíčková, Spanish teacher at Jiráskovo gymnázium Náchod, and David Montes Vázquez, European volunteer at Déčko.

Déčko is an organization for children and young people, its first goal is to work regularly and create activities with children, young and families. Also, they organize summer camps, activities open to the whole community, parties, seminars and cultural events like Spanish Days, where some activities were carried out to bring a piece of Spanish and South American culture to Náchod. I was very surprised by the building and the level of engagement of young people in this center in Náchod. The place is like a really big house on the top of a hill surround by gardens and places to play sports, it was full of children and their parents. You can know that they are doing it great because some of these parents were coming before as kids, and now they are bringing the new generation.

Our task at the festival as Spanish volunteers was to present ourselves, to speak about our cities, our motivation to be in Czech Republic, how we enjoy it here and to have a little chat with the Spanish speakers of this place, more than expected, because among Czechs, the Spanish is quite popular. But I have to say that it was a little bit challenging with such different accents together, we were 4 volunteers, from Galicia, Granada, Segovia and Murcia.

Lucka, the super motivate Spanish teacher, invited us to her lessons at the colleague to speak with the students. Also we took the opportunity to speak about EVS and its advantages and to encouraging them to take a volunteering experience in Spain to perfect the language.

Between the lessons we had the time to speak with Lucka about the cultural differences that we are discovering and she told us the same but in the other way when she was living in Spain. It is serious to realize how shocking can be for the others something that for you is really common.

Moreover, I had a great opportunity to meet again with other volunteers, to speak about out time here, to see how is their day by day and how it is going in their organizations, to have the time to meet a group of Spanish in a small kitchen to talk, cook, eat and to have a chat after eating, a Spanish tradition that we all miss here. We even had the time to enjoy the nature (taking advantage of the explosion of spring) and to do some hiking to Poland, not panic, the closest Polish town is just 7 km from Náchod.
Días españoles en Náchod

Sin duda, lo mejor de la experiencia de voluntariado es conocer personas y lugares. Estos últimos meses mi voluntariado está lleno de viajes, dentro y fuera de República Checa, y uno de ellos fue para participar en un evento sobre cultura española en la pequeña localidad de Náchod.

A principios de abril tuvo lugar este evento, “Días españoles” (Španělské dny v Náchodě), en Déčko, en la ciudad de Náchod, en la Región de Hradec Králové, situada en el nordeste de Bohemia, muy cerca de la frontera con Polonia. Fue organizado por Lucie Pavlíčková, profesora de español en el centro educativo Jiráskovo Gymnázium Náchod, y David Montes Vázquez, voluntario europeo en Déčko

Déčko es una organización juvenil cuya actividad principal es el trabajo regular y las actividades con niños, jóvenes y familias. Organizan tambien campamentos de verano, actividades abiertas para la comunidad, fiestas, seminarios y eventos culturales como este, en el que se llevaron a cabo diferentes actividades para traer un pedazo de la cultura española y sudamericana a Náchod. Me sorprendió mucho el edificio y el nivel de implicación de los jóvenes de Náchod en este centro. El lugar es una especia de casona en lo alto de la montaña, rodeada de jardines y pistas para actividades deportivas, estaba lleno de niños y padres. Una señal de que saben lo que hacen y lo hacen bien es que muchos de estos padres en su día acudieron aquí como niños y ahora traen a la nueva generación.

Nuestro papel en el festival fué el de presentarnos, hablar sobre nuestro lugar de procedencia, nuestra motivación para estar aquí, qué nos está pareciendo la experiencia y el pais y tener un pequeño coloquio con los hispanohablantes de la zona, bastantes más de lo que se puede pensar. Y es que entre los checos el español es bastante popular. Pero tengo que decir que no se lo pusimos muy fácil con los acentos tan dispares, fuimos 4 voluntarios, de Galicia, Granada, Segovia y Murcia.

Lucka, la supermotivante profesora de español, nos invitó a sus clases de español en el instituto para hablar con los estudiantes de español. También aprovechamos para hablarles sobre el voluntariado europeo y sus ventajas y para animarles a realizar un SVE en España, con lo que terminarían de perfeccionar el idioma.

Entre clase y clase tuvimos tiempo de hablar con Lucka de las diferencias culturales que encontramos los españoles aquí y ella nos contó lo propio de su experiencia cuando vivía en España. Es muy curioso ver cómo lo que a uno le puede parecer lo más normal del mundo a otro les resulta de lo más extraño.

Fue además una buena oportunidad para reencontrarme con otros voluntarios, hablar sobre nuestro tiempo aquí, ver cómo es su día a día y cómo trabaja su organización, juntarnos un grupito de españoles en una pequeña cocina para hablar, cocinar, comer y tener una larga sobremesa juntos; algo que la verdad se echaba de menos. Incluso hubo tiempo para disfrutar de la naturaleza (aprovechando la explosión de la primavera) e ir de excursión andando a Polonia, no os asustéis, el pueblo polaco más cercano está a 7 km.


Více informací o projektech Evropské dobrovolné služby najdete na webu programu Erasmus+ (http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/evropska-dobrovolna-sluzba/), pod který tyto projekty spadají.Text a foto: Elvira Abellán
Překlad do češtiny: Zuzana Pařízková

Žádné komentáře: